கொண்டாட்டம்

உலகத் தாய்மொழி நாள் - 2023

போட்டிகள், கோப்பைகள், சான்றிதழ்கள், பரிசுகள்

உலகத் தாய்மொழி நாள் கொண்டாட்டம்

அவ்வை தமிழ்ப்பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான தமிழ்த்திறன் போட்டிகள்!

  1. திருக்குறள் போட்டி
  2. கட்டுரைப் போட்டி
  3. பேச்சுப் போட்டி
  4. கதைசொல்லல் போட்டி
  5. பாட்டுப் போட்டி
  6. மாறுவேடப் போட்டி
  7. நடனப் போட்டி
  8. ஓவியப் போட்டி
  9. கையெழுத்துப் போட்டி

The check-in will start at 10:30 AM and competitions start at 11 AM, at 2 different venues. If your competition is in 2 different locations, first go to Nelson Middle School and later to Independence High School.

Essay writing: Participants need to bring a Clipboard / Pen
Thirukkural: Participants must bring a printout of all the Thirukkurals reciting.
Fancy Dress: This will be at the Independence High School auditorium at 4 PM; please be there by 3:30 PM.

Sunday, Feb 19, 2023

10:30 am to 3 pm
Competitions at
Nelson Middle School – Cafeteria (Singing and Speech)
Independence High School – Cafeteria (Thirukkural, Essay Writing, Story Telling)

4 pm to 7 pm
Celebrations at
Independence High School – Auditorium (Fancy Dress Competition, Award Ceremony)

Locations Map

International Mother Language Day - 2023
International Mother Language Day - 2023
International Mother Language Day - 2023

போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள்

* போட்டிகளின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு கடைசி நேர மாறுதலுக்கு உட்பட்டது.

Partners & Sponsors

Diamond Sponsor

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Have questions? Contact us.

Email

info@avvaitamil.org

Phone

1 214-901-7735

Scroll to Top